Algemene voorwaarden en privacy

In het kort

  • Bestellingen worden doorgaans binnen 12 dagen bezorgd.
  • Voor posters geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen; voor het retourneren kan contact opgenomen worden met Dwaan Studio via contact@dwaan-studio.com.
  • Gezien de digitale aard van de persoonlijk geïllustreerde producten van Dwaan Studio, kan dit product in geen geval geretourneerd worden. 

Identiteit van de ondernemer

Dwaan Studio
www.dwaan-studio.com
Gevestigd te Groningen, Nederland
contact@dwaan-studio.com

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van www.dwaan-studio.com.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dwaan Studio en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Dwaan Studio en de consument.

1.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op deze website aan de consument beschikbaar gesteld.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

1.5 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

1.6 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2. Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod is vrijblijvend. Dwaan Studio is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

2.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

2.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Dwaan Studio kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

2.6 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van verzending;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Dwaan Studio bevestigt steeds de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Dwaan Studio is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 Dwaan Studio kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Dwaan Studio op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Herroepingrecht

4.1 Voor posters geldt de wettelijke bedenktijd van 14 dagen; voor het retourneren kan contact opgenomen worden met Dwaan Studio via contact@dwaan-studio.com. Gezien de digitale aard van de persoonlijk geïllustreerde producten van Dwaan Studio, kan dit product in geen geval geretourneerd worden. Wanneer de consument tijdens het bestelproces overgaat tot afrekenen en daarvoor actief instemt met deze algemene voorwaarden, ziet de consument af van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

5. Prijzen en betalingen

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Op de offerte staat het tarief van het gekozen pakket van Dwaan Studio vermeld. Eventuele overige bijeenkomende kosten, zoals verzendkosten, worden apart vermeld.

5.3 Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Dwaan Studio komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken.
Persoonlijke illustraties: na het voltooien van de betaling wordt gestart met het ontwerp.

5.4 Bij verwacht overwerk wordt de consument tijdig ingelicht. Meerwerk door gewijzigde wensen van consument of nacalculatie zal worden gefactureerd op basis van het op dat moment gehanteerde tarief van Dwaan Studio.

5.5 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dwaan Studio heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.

5.6 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

5.7 Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.8 Indien de consument in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument.

5.9 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Dwaan Studio op de consument onmiddellijk opeisbaar.

6. Eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het aanbod en de website van Dwaan Studio berusten exclusief bij Dwaan Studio.

6.2 Het is voor de consument niet toegestaan de op materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens en/of enige aanduideingen omtrent auteursrechten te verwijderen, te wijzigen, noch om het desbetreffende materiaal of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

7. Klachten

7.1 Bij klachten dient de consument zich allereerst te wenden tot Dwaan Studio.

7.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dwaan Studio, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

7.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Dwaan Studio binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8. Geschillen

8.1 Alvorens zich tot een rechter te wenden, zullen partijen het uiterste trachten om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

8.2 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Privacybeleid

Dwaan Studio is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Dwaan Studio

Dwaan Studio

www.dwaan-studio.com

Gevestigd te Groningen, Nederland

contact@dwaan-studio.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dwaan Studio verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@dwaan-studio.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dwaan Studio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling;
Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
Om goederen en diensten bij je af te leveren;
Dwaan Studio analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dwaan Studio neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dwaan Studio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dwaan Studio verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dwaan Studio gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dwaan Studio en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@dwaan-studio.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dwaan Studio neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met contact@dwaan-studio.com.